Zgłoszenie Dostawcy Usług

Kroki formularza

Czy usługi będą w Małopolsce?

Dostawca usług wziął udział w konsultacjach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i zadeklarował gotowość do świadczenia usług uczenia w miejscu pracy zgodnie z wymaganiami MSUES Plus.

Oświadczenia

Dostawca usług będący osobą fizyczną lub w przypadku Dostawcy usług niebędącego osobą fizyczną, członek jego organów zarządzających bądź wspólnik spółki osobowej świadczący usługi uczenia w miejscu pracy został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych


Dostawca usług świadczący usługi uczenia w miejscu pracy zobowiązuje się do spełnienia łącznie następujących warunków w zakresie potencjału technicznego:

 • zapewni właściwe przechowywanie dokumentacji związanej ze świadczeniem usług uczenia w miejscu pracy
 • dysponuje urządzeniami technicznymi zapewniającymi właściwą obsługę podmiotów i osób korzystających z usług uczenia w miejscu pracy oraz łączność z tymi podmiotami i osobami, a także z Administratorem bazy
 • będzie prowadzić ewidencję zrealizowanych usług uczenia w miejscu pracy, obejmującą w szczególności dane usługobiorców.

Dostawca usług świadczący usługi uczenia w miejscu pracy spełnia łącznie następujące warunki w zakresie potencjału ekonomicznego:

 • nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, a w sytuacji gdy posiada zaległości zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w zakresie spłaty zadłużenia, i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności
 • nie pozostaje pod zarządem komisarycznym
 • nie został wobec niego złożony wniosek o ogłoszenie upadłości
 • nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie likwidacyjne, naprawcze lub restrukturyzacyjne.

Dostawca usług świadczący usługi uczenia w miejscu pracy spełnia warunki w zakresie potencjału kadrowego, tzn. zapewnia ich realizację przez osoby, które posiadają doświadczenie zawodowe lub kwalifikacje adekwatne do świadczonych usług uczenia w miejscu pracy. Dostawca usługi jest:

 1. Mistrzem lub
 2. zatrudnia, czy współpracuje z co najmniej jednym takim specjalistą (Mistrzem).

Mistrz to osoba, która:

 • pracuje, co najmniej 5 lat w dziedzinie, w której będzie świadczył usługę
 • posiada doświadczenie w danej dziedzinie poparte imiennymi referencjami (wystawionymi przez pracodawców, współpracujących przedsiębiorców z branży, organizacje branżowe, czy też klientów) lub potwierdzone osiągnięciami weryfikowanymi podczas krajowych i/lub międzynarodowych konkursów organizowanych przez branżowe organizacje eksperckie
 • posiada wiedzę w danej dziedzinie, udokumentowaną w postaci dyplomów, certyfikatów lub imiennymi referencjami
 • jest uznanym autorytetem w swoim środowisku, branży i potrafi to uzasadnić. (np. własne portfolio)
 • posiada kompetencje metodyczne związane z uczeniem dorosłych. (Jeżeli nie posiada - uzupełnia takie wsparcie w ramach projektu w postaci konsultacji ze specjalistami ds. uczenia dorosłych)

Dostawca usług świadczący usługi uczenia w miejscu pracy przestrzega zasad etyki zawodowej, tzn.:

 • przestrzega zasady wolnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego,
 • zapewnia poprawność i jasność sformułowań w zawieranych umowach,
 • świadczy usługę uczenia w miejscu pracy z należytą starannością oraz zgodnie z opublikowaną informacją o usłudze,
 • zapewnia poufność informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem usługi uczenia w miejscu pracy.