Zgłoszenie Klienta

Kroki formularza

Oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do reprezentacji Przedsiębiorcy. W przypadku, gdy reprezentacja nie wynika z dokumentów rejestrowych (CEIDG/ KRS/ umowa spółki) zobowiązuje się do przesłania stosownego pełnomocnictwa przy zatwierdzaniu Formularza zgłoszeniowego.

Oświadczam, że siedziba/oddział, filia, delegatura lub jednostka organizacyjna Przedsiębiorstwa mieści się na obszarze województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach (jeżeli w innych niż rejestrowe, wymagany skan jako załącznik do formularza zgłoszeniowego)

PKD w ramach których prowadzona jest działalność gospodarcza

Czy jedno ze wskazanych PKD stanowi główną działalność gospodarczą?

Usługi świadczone w ramach wskazanych PKD stanowią rozpoznawalną część działalności Klienta, tzn. identyfikowalną dla Dostawców, np. poprzez wyraźną informacje na stronie www i mediach, oznaczenie w miejscu prowadzenia działalności, certyfikaty i nagrody.

Materiały potwierdzające deklarowany stan
Plik(i) w formacie PDF o wielkości
nieprzekraczającej 5MB

Przedsiębiorstwo spełnia definicję mikro, lub małego, lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Wielkość przedsiębiorstwa

Czy w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych otrzymałeś/aś pomoc de minimis?

Czy wartość pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych przekroczyła 200 tys EUR?

Wobec Przedsiębiorstwa, które reprezentuję została wydana decyzja Komisji Europejskiej o obowiązku zwrotu udzielonej pomocy publicznej/ pomocy de minimis?

Przedsiębiorstwo, które reprezentuję jest wykluczone z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o którym mowa w art. 207 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Wobec przedsiębiorstwa, które reprezentuję, nie orzeczono kary zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm. Dalej UFP) i jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia WUP Kraków o zaistnieniu takiego orzeczenia w okresie udziału w projekcie.

Zgłoszę siebie lub pracowników przedsiębiorstwa jako Uczących się w projekcie

Zobowiążę zgłoszonych pracowników do podpisania wymaganych oświadczeń